Kuro-Gitsune
Datum dekking: 03-10-2016

 

  Reu: Mara-Shimas Yusei Gachi Teef: Kuro-Gitsune Kaiya Sakura
  NHSB: 2944554 NHSB: 2979084
  HD: A HD: A
  ECVO: Distichiasis niet vrij ECVO: vrij
  Patella: vrij Patella: vrij
 

Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement